Kancelaria Radcy Prawnego - Radca Prawny Łukasz Wydro

Radca prawny Tarnobrzeg Stalowa Wola Mielec Rzeszów

prawo upadłościowe i naprawcze

Najbardziej rozwiniętą specjalizacją Kancelarii w zakresie świadczonych usług prawnych są usługi dotyczące prawa upadłościowego i naprawczego. Założyciel Kancelarii radca prawny Łukasz Wydro bowiem od lat doradza syndykom oraz nadzorcom sądowym w prowadzonych postępowaniach upadłościowych. Warto wskazać, że radca prawny Łukasz Wydro zdał z bardzo dobrym wynikiem egzamin dla osób ubiegających się o licencje syndyka przed komisją powołaną przez Ministra Sprawiedliwości w Warszawie. Zdobyta dotychczas bogata wiedza teoretyczna i praktyczna pomoże Państwu zmagać się z licznymi trudami postępowania upadłościowego i naprawczego. Bez względu, czy występujecie Państwo w postępowaniu upadłościowym w charakterze upadłego, wierzyciela, właściciela żądającego wyłączenia z masy upadłości swojej własności, syndyka masy upadłości, nadzorcy sądowego, zarządcy czy też inwestora zamierzającego nabyć składnik wchodzący w skład masy upadłości – tylko profesjonalne podejście pozwoli Państwu uniknąć ujemnych następstw błędnych czynności lub zaniechań niestety tak często spotykanych w postępowaniach upadłościowych.
W tej dziedzinie prawa Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne. Tylko w ramach przykładu można wskazać na:
– opiniowanie oraz sporządzenie wniosku o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, w tym sporządzanie propozycji układowych, reprezentacja Klienta w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, a także po jego ogłoszeniu do chwili zawarcia i prawomocnego zatwierdzenia układu,
– opiniowanie oraz sporządzenie wniosku o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku,
– reprezentacja przed sądami w postępowaniu naprawczym, w tym opiniowanie oraz sporządzenie oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego,
– sporządzanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
– opiniowanie oraz sporządzenie wniosku o wyłączenie z masy upadłości oraz powództwa o wyłączenie z masy upadłości,
– nadzór nad czynnościami syndyka masy upadłości, nadzorcy sądowego albo zarządcy, w tym bezpośredni kontakt z tymi podmiotami, przeglądanie akt sądowych, sporządzanie stosownych pism procesowych itd.,
– sporządzanie zarzutów na opis i oszacowanie,
– reprezentacja przed sądami w sprawach zainicjowanych przez syndyka masy upadłości, nadzorcę sądowego albo zarządcę o uznanie czynności za bezskuteczną,
– pełnienie funkcji kuratora upadłego,
– reprezentacja wierzyciela na zgromadzeniu wierzycieli,
– opiniowanie i sporządzanie wniosku o ustanowienie rady wierzycieli,
– reprezentacja wierzyciela w toku postępowania upadłościowego stosując najbardziej efektywny sposób nadzoru nad toczącym się postępowaniem tj. pełnienie funkcji członka rady wierzycieli,
– opiniowanie i sporządzanie sprzeciwu co do listy wierzytelności,
– opiniowanie i sporządzanie zarzutów przeciwko przyjętemu układowi,
– opiniowanie i sporządzanie wniosku o zmianę układu,
– opiniowanie i sporządzanie zarzutów przeciwko planowi podziału,
– reprezentacja przed sądami w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
– reprezentacja przed sądami w sprawie tzw. „upadłości konsumenckiej”, w tym opiniowanie i sporządzanie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz wszelkich pism procesowych.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress